Clientenraden

Bij Samen vinden wij het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist uw beleving kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk. Een deel van onze cliënten is niet meer in staat zelf op te komen voor hun belangen. Toch is het van belang om passend invulling te geven aan medezeggenschap. Zeker bij alle huidige veranderingen in de ouderenzorg, de nieuwe wet- en regelgeving en overige beleidsmatige veranderingen. Daarom hecht Samen veel waarde aan de rol van haar centrale cliëntenraad. Deze rol is verankerd in de Wet MCZ ( Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018).

De cliënten van Samen worden per locatie vertegenwoordigd in de lokale bewoners- of cliëntenraad. De centrale cliëntenraad vormt het overkoepelende orgaan en brengt over diverse onderwerpen advies uit aan de Raad van Bestuur van Samen en onderhoudt contact met de Raad van Toezicht.


Wat doet de centrale cliëntenraad (CCR)?

De centrale cliëntenraad maakt zich sterk voor de algemene belangen van de cliënten van Samen. Het gaat hierbij om onderwerpen die de belangen van locaties overstijgen. Zo toetst en controleert de centrale cliëntenraad het beleid van Samen. Voorts denk zij mee en heeft invloed op belangrijke zaken die cliënten aangaan. Ook onderhoudt de centrale cliëntenraad een netwerk van relaties, zowel intern als extern met bewoners en cliënten en cliëntenorganisaties. Voor het bestuur van Samen is de centrale cliëntenraad een klankbord om wensen en ideeën van (potentiële) cliënten en hun naasten goed te kunnen wegen.

Missie

De centrale cliëntenraad komt op voor het welzijn en de belangen van alle cliënten (en hun naasten) van Samen. Zij oefent invloed uit op de besluitvorming van de zorginstelling. Behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid van cliënten staat daarbij voorop. Dit doet de centrale cliëntenraad door samen met lokale bewoners- en cliëntenraden te kijken en luisteren naar cliënten en naasten en het bestuur te adviseren. De cliëntenraad en de bestuurder zijn daarbij partners in een organisatie die goed is voor de cliënt. Zij doet dit vanuit de visie waarbij de wens en de behoefte van de cliënt centraal staat, het leefklimaat en de zorg zoveel mogelijk zijn afgestemd op de behoefte van de cliënt en er is directe zeggenschap door de cliënt zelf mogelijk en indirect door de cliëntenraden.

Hoe vult de centrale cliëntenraad medezeggenschap in?

Actief signaleren, adviseren en verbinden, dat is de rol van de centrale cliëntenraad. Zo ook een klankbord om ideeën en wensen van cliënten en hun naasten goed te kunnen beoordelen. Er is periodiek overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast onderhoudt de centrale cliëntenraad contact met de lokale bewoners- en cliëntenraden of teamleiders van de verschillende locaties van Samen.

De centrale cliëntenraad mag verder ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Wie zijn er vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad?

Door de komst van de nieuwe wet is in 2019 een nieuwe centrale cliëntenraad geformeerd. Anders dan voorheen bestaat deze raad uit enkel vijf externe leden en deze zetten zich in op vrijwillige basis. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

  • Revalidatie en behandeling; Aandachtsgebied Financiën: de heer Herman de Groot.
  • Welzijn, Services en diensten; Aandachtsgebied Vastgoed: de heer Elzo van Oosterom.
  • Langdurige zorg; Aandachtsgebied ICT: mevrouw Leontien Josée, tevens vice-voorzitter..
  • Thuiszorg; Aandachtsgebied Contacten/Communicatie: mevrouw Gerda Mechielsen.
  • Informele zorg; Project Radicale Vernieuwing, secundus portefeuilles: de heer Fedde de Boo, voorzitter.

Bewonerscommissie

In veel locaties van Samen is het ook mogelijk zelfstandig een appartement te huren, waarbij eventuele zorg door Thuiszorg Samen geleverd wordt. Deze zorg kan ook door andere aanbieders worden geleverd. Binnen de Samen is gekozen voor een bewonerscommissie op elke locatie, uitgezonderd Magnushof. In de bewonerscommissie kunnen bewoners en cliënten, of diens vertegenwoordigers zitten. De bewonerscommissie heeft periodiek overleg met de teamleider zorg of welzijn, services en diensten over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Alle aspecten die betrekking hebben op de zorg, wonen en welzijn komen hierin aan bod.

Invulling van de lokale- en centrale cliëntenraad

Voor een goede balans is een brede vertegenwoordiging in de lokale bewoners- of cliëntenraden wenselijk. Hoe sterker de vertegenwoordiging, hoe groter de positieve bijdrage voor cliënten en hun naasten. Als lid van de bewoners- of cliëntenraad kunt ook u daar extra aan bijdragen. Op de website van Samen worden de vacatures binnen de raden periodiek weergegeven.

Centrale Cliëntenraad is geen klachtencommissie

De centrale cliëntenraad is geen klachtencommissie. Als u een klacht over de zorgverlening van Samen heeft, dan kunt u dit zelf aangeven. Dit kan rechtstreeks aan de zorgverleners of door contact op te nemen met de verantwoordelijke teamleider. Ook kan gebruik gemaakt worden van de klachtregeling voor cliënten.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Waardevolle zorg wordt verleend aan mensen die aan de zorg bij Samen zijn toevertrouwd. Daarbij draait het om keuzes die iemand maakt over welke zorg ze willen en hoe ze hun leven willen inrichten. Vanuit deze overtuiging biedt Samen maatwerk in ondersteuning, zorg, wonen en welzijn.

Feedback is belangrijk om deze zorg naar tevredenheid te blijven bieden. Daarom is in overleg met de Centrale Cliëntenraad een nieuwe methode voor het meten van cliënttevredenheid ontwikkeld met als doel de zorg te optimaliseren.

Het resultaat ziet u hier en zorgt ervoor dat de persoonlijke zorgbehoeften en wensen van cliënten optimaal worden meegenomen in de zorgverlening.

Wilt u meer weten of wilt u contact met ons opnemen?

U kunt ons het beste bereiken via het mailadres: ccr@wzgsamen.nl, maar u kunt ook bellen met het secretariaat via 088 – 619 4645.