Organisatie

Woonzorggroep Samen is een organisatie met een grote kennis van ons vak en van de regio waarin wij opereren. Samen is namelijk ontstaan uit een fusie tussen drie in de regio gewortelde zorginstellingen: Woonzorggroep NyeScagha, de Zuster Keuter Stichting en Stichting Amstelmeerzorg.

Lees verder

Per 1 januari 2008 zijn Woonzorggroep NyeScagha en de Zuster Kueter Stichting gefuseerd tot Woonzorggroep Samen. Op 1 januari 2009 heeft Stichting Amstelmeerzorg zich bij Samen aangesloten. Door deze fusies bestrijkt Woonzorggroep Samen de gehele gemeenten Schagen en Hollands Kroon, een uitgestrekte plattelandsregio met diverse eigen leefstijlen waarbij bijvoorbeeld de visserij en de agrarische sector een belangrijke stempel op de regio drukken.

Het verbinden van deze leefstijlen met de bijbehorende kennis, ervaring, passie en saamhorigheid maakt Woonzorggroep Samen tot wie wij zijn: een organisatie met een eigen identiteit, die zich kenmerkt door de diverse karakters van onze locaties, maar waar bovenal onze cliënt centraal staat.

Bestuur

De verschillende locaties van Woonzorggroep Samen zijn geclusterd in vier clusters. Ieder cluster staat onder leiding van een clustermanager die binnen de beleid- en begrotingscyclus verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur, de heer ir. J.G.M. Groenendijk en mevrouw C. Beentjes. Ten aanzien van de organisatiestructuur ligt de eindverantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur. Op centraal niveau zijn de staf- en ondersteunende diensten gepositioneerd. Zij leggen vanuit hun discipline eveneens verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voert het toezicht uit op het bestuur conform de statuten, de Zorgbrede Governancecode en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden. Het managementteam van Woonzorggroep Samen wordt gevormd door de clustermanagers en de hoofden van de staf- en ondersteunende diensten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent per juli 2020 de volgende samenstelling:

dhr. J. (Hans) Verschoor (voorzitter)
mw. E.M. (Dineke) ten Hoorn Boer (vice-voorzitter)
mw. M.J.M. (Marja) van Wuijtswinkel
dhr. R.C.P. (Ronald) Bruins
mw. D.P.M. (Frieda) Boekweit

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een gekozen medewerkersvertegenwoordiging die de belangen van de medewerkers in de organisatie behartigt. Hoe de OR dat doet is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De OR heeft eigenlijk een dubbele taak: de OR komt op voor de belangen van de medewerkers, maar weegt deze ook af tegen de belangen van Woonzorggroep Samen als geheel. De Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR hierbij een aantal handvatten. Zo moet bij belangrijke besluiten de OR om advies worden gevraagd, en in sommige gevallen, zoals bij regelingen die met het personeelsbeleid te maken hebben, moet de OR instemming verlenen. Ook kan de OR zelf initiatief nemen, en de Raad van Bestuur ongevraagd van advies dienen.

 
 

Nieuws

 
27 januari 2021

Woonzorggroep Samen start met vaccineren bewoners

​Woonzorggroep Samen is deze week gestart met het vaccineren van haar bewoners in de langdurige zorg. Een grote mijlpaal in de strijd tegen het coronavirus. De eerste groep van bewoners ontvangt vandaag of morgen de eerste prik. Hierbij gaat het specifiek om de bewoners die vallen onder een arts van Woonzorggroep Samen en cliënten die tijdelijk verblijven in verband revalidatie en herstel.

Lees verder